Forskning

AmbuFlex udspringer af et ønske om at kunne beskrive prognosen ved kronisk sygdom belyst på baggrund af PRO samt at belyse determinanter for forskelle i forløb mellem undergrupper af patienter.

På den baggrund blev der fra 2004-2008 opbygget 3 kohorter til forskningsbrug omfattende kvinder henvist til mammografi på mistanke om mammacancer, hjertepatienter behandlet med PCI, samt apopleksipatienter.

AmbuFlex projekterne er særegne ved løbende inklusion, lang tidshorisont og udtalt repetitiv dataindsamling. Forskningsprojekternes fælles grundlag er et materiale, som beskriver forløb og variation af symptombelastning og funktionsevne på baggrund af patientens gentagne levering af PRO-data over en årrække.

Dataindsamlingen i alle 3 kohorter er baseret på et selvudviklet it-spørgeskemasystem, som kombinerer web-skemaets feasibility med papirskemaets inklusionsgrad. Det har på den måde været muligt at opnå svarprocenter på over 92 % med en attrition på 0,5-2 % pr runde. Dataindsamlingsmetoden er derfor efterfølgende gjort til et selvstændigt forskningsobjekt i forhold til response-rate, completeness, validitet og reliabilitet. På baggrund af disse resultater opstod ideen om at applicere metoden til at anvende PRO ikke blot på gruppe-niveau, men også på patient-niveau.

Ethvert aspekt ved klinisk anvendelse af PRO bør belyses efter samme principper som ved indførelse af enhver ny behandlingsmetode, hvorfor dette vil blive det nye og primære forskningsområde for AmbuFlex fremover.

Forskningsprofil og strategi

Forskningsaspekter ved klinisk anvendelse af PRO og AmbuFlex som system kan rubriceres som: a) epidemiologi,  b) behandlingskvalitet, c) sundheds-it, d) bruger-inddragelse, e) sundhedsøkonomi og f) sundhedstjenesteforskning.

Et særkende ved AmbuFlex er integrationen af viden på akademisk niveau vedrørende epidemiologi, IT samt klinisk, praktisk og organisatorisk erfaring med sundhedssystemet.

Disse kompetencer integreres i dag i udviklingsarbejdet, og ønskes yderligere integreret i det forskningsmæssige samarbejde vedr. punkt a, b og c, mens der vil blive søgt eksternt samarbejde for forskningskompetencer vedr. punkt d, e og f.

I de kommende år vil AmbuFlex forskningsmæssigt fokusere på:

  • Anvendelse af kliniske PRO-data til epidemiologiske studier
  • Effekt af AmbuFlex bl.a. ved RCT-studier
  • Dataindsamlingsmetoder
  • Afslutning og analysering af data fra forskningskohorter